Home > Committees

International Advisory Committee

Hsin-Lung Chen (NTHU)
Suwabun Chirachanchai (Chulalongkorn Univ.)
Todd Emrick (UMass Amherst)
Sophie Guillaume (Univ. of Rennes)
Killugudi Swaminatha Iyer (UWA)
Christopher K. Ober (Cornell Univ.)
Ramakrishnan Subramaniam (IISc)
Ho Gyu Yoon (Korea Univ.)
Xi Zhang (Jilin Univ.)

 

Organizing Committee

Chair: Kazunari AKIYOSHI (Kyoto Univ.)
Hideki ABE (RIKEN)
Syuji FUJII (OIT)
Teruaki HAYAKAWA (Tokyo Tech)
Ichiro HISAKI (Osaka Univ.)
Hiroaki IMOTO (KIT)
Hiroshi ITO (Yamagata Univ.)
Kohzo ITO (Utokyo)
Tadahisa IWATA (Utokyo)
Kazushi KINBARA (Tokyo Tech)
Ken KOJIO (Kyushu Univ.)
Yuichi MASUBUCHI (Nagoya Univ.)
Takashi MIYATA (Kansai Univ.)
Hideharu MORI (Yamagata Univ.)
Masanobu NAITO (NIMS)
Takashi NISHINO (Kobe Univ.)
Tomoki OGOSHI (Kyoto Univ.)
Yuichi OHYA (Kansai Univ.)
Itaru OSAKA (Hiroshima Univ.)
Hideyuki OTSUKA (Tokyo Tech)
Kazuki SADA (Hokkaido Univ.)
Shinichi SAKURAI (KIT)
Eriko SATO (Osaka City Univ.)
Kotaro SATOH (Tokyo Tech)
Toshifumi SATOH (Hokkaido Univ.)
Takeshi SERIZAWA (Tokyo Tech)
Atsushi SHISHIDO (Tokyo Tech)
Kazunori SUGIYASU (Kyoto Univ.)
Keisuke TAJIMA (RIKEN)
Kentaro TAKI (Kanazawa Univ.)
Kazuo TANAKA (Kyoto Univ.)
Keiji TANAKA (Kyushu Univ.)
Shinobu UEMURA (Kagawa Univ.)
Kenji URAYAMA (Kyoto Univ.)
Katsuhiro YAMAMOTO (NITech)
Hideaki YOKOYAMA (Utokyo)
Naoko YOSHIE (Utokyo)